Polityka jakości i środowiskowa

 

ASPEKTY ŚRODOWISKOWE MPK S.A. W KRAKOWIE

wrzesień 2020                  

Korzystne odziaływania na środowisko:

Aspekty znaczące:

 

Działania na rzecz ograniczenia zanieczyszczeń powietrza oraz ograniczenia emisji CO2.

Działania na rzecz rozwoju elektromobilności.

Udział w realizacji Strategii Rozwoju Krakowa. Tu chcę żyć. Kraków 2030:

- Cel operacyjny IV.1 „Powszechnie dostępna, wysokiej jakości przestrzeń publiczna”

 - Cel operacyjny IV.3 „Zrównoważone środowisko”

 - Cel operacyjny IV.4 „Przyjazny mieszkańcom, efektywny i ekologiczny system transportowy”

 - Cel operacyjny IV.6 „ Powszechność realizacji idei zdrowego i aktywnego życia”

 

Niekorzystne odziaływanie na środowisko:

Aspekty znaczące:

Zasoby:

• Paliwa silnikowe – ON

Emisje do powietrza:

• Emisja ze  spalania paliwa silnikowego,

• Wodorofluorowęglowodory (f-gazy, środki czynne do układów klimatyzacji).

 

Aspekty średnioznaczące:

Zasoby:

• Energia elektryczna

• Energia cieplna

• Woda

Emisje do powietrza:

• Węglowodory pierścieniowe aromatyczne i ich pochodne (rozcieńczalniki, lakiery, emalie, kleje)

• Alkohole alifatyczne i ich pochodne (płyny do chłodnic, płyny do spryskiwaczy)

• Kwasy organiczne, ich związki i pochodne (płyny do chłodnic, gaśnice, oleje przekładniowe)

• Ketony i ich pochodne (rozcieńczalniki nitro, aceton)

Inne emisje do środowiska:

• Hałas zewnętrzny

• Wycieki  substancji ropopochodnych

• Ścieki w tym: przemysłowe, sanitarne i wody opadowe

• Zużycie opon i klocków hamulcowych

Odpady:

• zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy (lampy, świetlówki, żarówki)

• sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi

• inne odpady z budowy, remontów i demontażu zawierające substancje niebezpieczne

• inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe (oleje przepracowane)

• filtry olejowe

• baterie i akumulatory ołowiowe

• zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy niezawierające cieczy i innych niebezpiecznych elementów

• odpady powstałe w wyniku akcji ratowniczej lub gaśniczej/pokolizyjne