Menu dla Pasażera - szczegóły

Windykacja opłat dodatkowych


MPK SA w Krakowie  prowadzi windykacje opłat dodatkowych z lat ubiegłych nałożonych do dnia 31 stycznia 2016 r

  

Konto do wpłat:

     37 1090 2053 0000 0001 3089 5810  

 

UWAGA! Przy wpłatach przelewem należy każdorazowo powołać się na  NUMER WEZWANIA!!!

 

Skutki błędnego wypełnienia polecenia przelewu (m. in. brak numeru WEZWANIA) ponosi pasażer.

*

 

W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym na pisemny wniosek dłużnika można jednorazowo odroczyć termin zapłaty po przesłaniu wniosku na adres MPK SA w Krakowie

 

Adres do korespondencji

 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A.
30-347 Kraków, ul. Jana Brożka 3
 

 

Osoby fizyczne ubiegające się o przyznanie ulgi w spłacie należności zobowiązane są do przedłożenia niżej wymienionych dokumentów:

 

1)    pisemny wniosek o udzielenie ulgi wraz z uzasadnieniem,

2)    kopia deklaracji podatkowej za rok poprzedzający złożenie wniosku o ulgę.
W przypadku wniosku złożonego w okresie od 01 stycznia do 30 kwietnia danego roku kalendarzowego, deklaracja powinna obejmować dochód osiągnięty w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, o którym mowa w pierwszym zdaniu,

3)    dokument stwierdzający wysokość wynagrodzenia, nagród, honorariów, odcinki emerytury lub renty za 3 miesiące poprzedzające złożenie wniosku, dokument stwierdzający pobieranie zasiłków z tytułu pomocy społecznej lub bezrobocia oraz innych należności i otrzymywanych świadczeń (kserokopie),

4)    pisemne oświadczenie dotyczące posiadanego majątku (ruchomości,     nieruchomości, papiery wartościowe),

5)    pisemne oświadczenie o istniejących zobowiązaniach finansowych (kredyty,     pożyczki, inne),

6)    pełnomocnictwo – jeśli wnioskodawca reprezentowany jest przez inną osobę,

7)    wszelkie inne dokumenty uzasadniające przyznanie ulgi (np. zaświadczenie    lekarskie, rachunki z apteki itp.).

Wnioski niekompletne nie będą rozpatrzone do czasu uzupełniania ww. dokumentacji !!!

Wniosków przesłanych pocztą elektroniczną nie rozpatrujemy !!!