Aktualności

11.04.2022

Rada Nadzorcza MPK S.A. w Krakowie ogłasza publiczny konkurs na stanowiska członków Zarządu

 

      Rada Nadzorcza Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego S.A. w Krakowie ogłasza publiczny konkurs na stanowiska członków Zarządu.

1.    Przedmiotem postępowania objęte są stanowiska członków Zarządu (Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu ds. Eksploatacji i Rozwoju, Wiceprezesa Zarządu ds. Zarządzania Przewozami, Członka Zarządu ds. Prawnych) Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego S.A. w Krakowie.

2.    Kandydatem na członka Zarządu może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

1)  posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,

2)  posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,

3)  posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,

4)  spełnia inne niż wymienione w punktach 1) – 3) wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych,

5)  korzysta z pełni praw publicznych,

6)  posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

7)  nie jest skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

8)  posiada wiedzę, umiejętności i doświadczenie wymagane do pełnienia funkcji.

3.    Kandydatem na członka Zarządu nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:

1)  pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

2)  wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,

3)  jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

4)  pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,

5)  jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności spółki.

4.    Kandydat na:

1)  Prezesa Zarządu, oprócz wymagań określonych w ust. 2 i 3 niniejszego komunikatu, powinien posiadać co najmniej 8-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym lub pełnić funkcję przez co najmniej 5 lat w organach spółki prawa handlowego oraz legitymować się certyfikatem kompetencji zawodowych zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tj. Dz.U.2022.180),

2)  Wiceprezesa Zarządu ds. Eksploatacji i Rozwoju lub Wiceprezesa Zarządu ds. Zarządzania Przewozami, oprócz wymagań określonych w ust. 2 i 3 niniejszego komunikatu, powinien posiadać co najmniej 5-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym lub pełnić funkcję przez co najmniej 3 lata w organach spółki prawa handlowego oraz legitymować się certyfikatem kompetencji zawodowych zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tj. Dz.U.2022.180),

3)  Członka Zarządu ds. Prawnych, oprócz wymagań określonych w ust. 2 i 3 niniejszego komunikatu, powinien posiadać wykształcenie prawnicze.

5.    Zgłoszenia kandydatów powinny odpowiednio zawierać:

1)  list motywacyjny,

2)  kwestionariusz osobowy ze zdjęciem, zawierający klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych dla potrzeb prowadzonego postępowania konkursowego, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)” zgodnie ze wzorem udostępnianym kandydatom przez Spółkę w siedzibie Zarządu (w Biurze Obsługi Klienta) pod adresem: ul. Jana Brożka 3, 30-347 Kraków oraz na stronie internetowej: www.mpk.krakow.pl,

3)  aktualne zaświadczenie o niekaralności w zakresie określonym w ust. 2 pkt 7) niniejszego komunikatu,

4)  oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych, posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, niepodleganiu ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka Zarządu w spółkach handlowych oraz niespełnianiu żadnego z warunków wymienionych w ust. 3 niniejszego Komunikatu zgodnie ze wzorem udostępnianym kandydatom przez Spółkę w siedzibie Zarządu (w Biurze Obsługi Klienta) pod adresem: ul. Jana Brożka 3, 30-347 Kraków lub na stronie internetowej: www.mpk.krakow.pl,

5)  kopie świadectw pracy potwierdzających spełnienie warunków, o których mowa w ust. 2 pkt 2) i 3), a w przypadku kandydatów na stanowisko Prezesa i Wiceprezesów w ust. 4 pkt 1) i 2) niniejszego komunikatu,

6)  kopie dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz kursów i szkoleń, informacje o otrzymanych nagrodach i wyróżnieniach,

7)  aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia potwierdzające brak przeciwwskazań do pracy  na stanowisku kierowniczym (wystawione do trzech miesięcy poprzedzających dzień zgłoszenia).

6.    Kandydat na Prezesa Zarządu, oprócz dokumentów wymienionych w ust. 5, powinien dołączyć również koncepcję funkcjonowania i rozwoju Spółki oraz zarządzania Spółką w warunkach konkurencji w przewozach zbiorowych w miastach (praca do 10 stron znormalizowanego maszynopisu).

7.    Pisemne zgłoszenia kandydatów należy składać do dnia 13 maja 2022 r.
w godz. od 8:00 do 15:00 w siedzibie Zarządu Spółki (w Biurze Obsługi Klienta) pod adresem: ul. Jana Brożka 3, 30-347 Kraków.

8.    Zgłoszenie winno być złożone w zaklejonej kopercie z dopiskiem Konkurs na stanowisko członka Zarządu z oznaczeniem konkretnego stanowiska, o które ubiega się kandydat.

9.    Zgłoszenia kandydatów niespełniające wymogów określonych w ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym oraz złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie będą rozpatrywane.

10.  Kandydatom, na ich żądanie, zostaną udostępnione dokumenty związane ze Spółką określone w Regulaminie konkursu na stanowisko członka Zarządu w terminie składania zgłoszeń w siedzibie Zarządu (w Biurze Obsługi Klienta pod adresem:
ul. Jana Brożka 3, 30-347 Kraków) lub na stronie internetowej (BIP):
www.mpk.krakow.pl.

11.  Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w terminie i miejscu wskazanym w przesłanym drogą elektroniczną zawiadomieniu.

12.  W toku rozmowy kwalifikacyjnej oceniane będą predyspozycje, wiedza i kwalifikacje kandydata.

13.  W toku konkursu Rada Nadzorcza może przeprowadzić rozmowy uzupełniające, w trakcie których może żądać od kandydatów dodatkowych wyjaśnień.

14.  Rada Nadzorcza może w każdym czasie, bez podania przyczyn, zakończyć postępowanie kwalifikacyjne bez rozstrzygnięcia.

15.  O wyniku postępowania kwalifikacyjnego Rada Nadzorcza powiadomi kandydatów na piśmie.

16.  Regulamin konkursu na stanowisko członka Zarządu dostępny jest w siedzibie Zarządu (w Biurze Obsługi Klienta pod adresem: ul. Jana Brożka 3, 30-347 Kraków) i na stronie internetowej: www.mpk.krakow.pl.

17.  Konkurs na każde stanowisko rozstrzygany będzie niezależnie.