ZAMÓWIENIA

18.04.2023 Udzielenie kredytu o charakterze odnawialnym i udzielenie kredytu długoterminowego

Data zakończenia: -
Status: Zakończone
Znak sprawy: LP.281.69.2023

Tryb zamówienia: negocjacje sektorowe z ogłoszeniem, prowadzone na podstawie „Regulaminu udzielania zamówień sektorowych przez MPK S.A. w Krakowie”. Do przedmiotowego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2022, poz.1710 z późn. zm.) na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 8 tejże ustawy (WYŁĄCZENIA PRZEDMIOTOWE).

Przedmiotem negocjacji będzie projekt umowy na wybrane zadanie/ zadania, który Wykonawca jest zobowiązany przedstawić w formie OFERTY WSTĘPNEJ w terminie do 05.06.2023r.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne zadania, zgodnie z podziałem:

ZADANIE 1  udzielenie kredytu o charakterze odnawialnym (z OPCJĄ)

ZADANIE 2  udzielenie kredytu długoterminowego.

 

Wymagania dotyczące OFERTY WSTĘPNEJ zawiera ogłoszenie o zamówieniu stanowiące zaproszenie do negocjacji.