ZAMÓWIENIA

05.04.2022 Sukcesywne dostawy części producenta Bode-Rawag do autobusów

Data zakończenia: -
Status: W trakcie realizacji
Znak sprawy: LP.281.71.2022

SIWZ wraz z załącznikami dostępny jest na platformie zakupowej Zamawiającego:

https://mpk-krakow.ezamawiajacy.pl/pn/mpk-krakow/demand/notice/public/56941/details