ZAMÓWIENIA

18.11.2021 Dostawy wody pitnej źródlanej w wymiennych butlach

Data zakończenia: -
Status: W trakcie realizacji
Znak sprawy: LP.281.142.2021

SIWZ wraz z wszystkimi załącznikami dostępna jest na platformie zakupowej:

https://mpk-krakow.ezamawiajacy.pl/pn/mpk-krakow/demand/notice/public/45345/details