ZAMÓWIENIA - tryb LICYTACJA

09.10.2018 Licytacja na sprzedaż samochodu osobowego Fiat Punto KR118YS rocznik 2014

Data zakończenia:25.10.2018 12:10:00
Status: zakończona
Znak sprawy: 120/2018

L.dz. PN-120/2018 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie ogłasza Licytację dotyczącą sprzedaży: Uszkodzonego samochodu osobowego Fiat Punto EASY 1,4 rok produkcji 2014 typ 199 BXB1A. Samochód uszkodzony w wyniku kolizji drogowej, brak dowodu rejestracyjnego – zatrzymany przez Policję (wydane zaświadczenie), samochód jeżdżący, silnik bez uszkodzeń, transport-tylko laweta. - nr rej. KR118YS - VIN: ZFA1990000P091649 - Kolor biały - 5 drzwi - Pojemność silnika 1368 cm - Moc silnika 57kW/77 KM - Przebieg: 152394 km - 5 osobowy - Centralny zamek - Autoalarm - Komputer pokładowy - Klimatyzacja - Elektr. szyby - Elektr. lusterka - Immobiliser - ABS/ESP - Fabryczne radio, CD, MP3 - Bluetooth - 2 poduszki powietrzne - Kierownica wielofunkcyjna - Serwisowany w ASO - Pierwszy właściciel 1. Cena wywoławcza za przedmiot sprzedaży wynosi: 5000 zł brutto Postąpienie : 100 zł brutto Wadium : 500 zł brutto 2. Licytacja odbędzie się w dniu 25.10.2018 r. o godz.11.00 w budynku administracyjnym MPK S.A. przy ul. J. Brożka 3 w Krakowie sala nr 239. 3. Warunkiem uczestnictwa w licytacji jest wpłacenie wadium w wysokości 500 zł brutto na konto MPK S.A. w BZ-WBK S.A. Oddział w Krakowie nr 30 1090 2053 0000 0001 3089 5742 lub w Kasie Głównej MPK S.A. w Krakowie przy ul. J. Brożka 3 (kasa czynna jest w czwartki w godz. od 8.00 do 14.00) w terminie do dnia 25.10.2018 do godz. 10.30 oraz złożenie w tym terminie w Biurze Obsługi Klienta na parterze w budynku przy ul. J. Brożka 3 następujących dokumentów: 1) zgłoszenia do licytacji, 2) zobowiązania do zawarcia umowy (zawartego w druku Zgłoszenia do udziału w licytacji pkt. 2) 3) Jeśli oferentem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – odpis aktualnego dokumentu potwierdzającego prowadzenie działalności gospodarczej z CEIDG lub KRS z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego. Odpis dokumentu potwierdzającego stan aktualności, nie wcześniejszy niż 6 miesięcy przed datą licytacji, 4) dowodu wpłaty wadium w kasie Głównej MPK S.A. w Krakowie przy ul. J. Brożka 3 lub dowodu potwierdzającego przelanie kwoty na konto bankowe. 4. Jeśli oferentem jest osoba prawna, jej reprezentant zobowiązany jest do przedłożenia poświadczonej kopii odpisu z właściwego rejestru, pełnomocnictwa do uczestnictwa w licytacji (jeżeli prawo reprezentacji nie wynika z odpisu z rejestru) 5. Jeżeli Oferent ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego, potwierdzające odpowiednio, że: 1) w przypadku osoby prawnej lub osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą odpis z właściwego rejestru, 2) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 3) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczone lub rozłożone na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 6. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Oferent ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Oferent na siedzibę lub miejsce zamieszkania. 7. Przedmiot licytacji można oglądać w dniach od 15.10.2018 r do 24.10.2018 r. w Stacji Obsługi Autobusów Wola Duchacka, ul. Walerego Sławka 10 – Dział Obsługi Technicznej, w godz. 7-13. 8. MPK S.A. w Krakowie zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonej licytacji lub wprowadzenia zmian w warunkach licytacji, w razie wystąpienia uzasadnionych powodów. 9. Warunki licytacji określone zostały w Regulaminie Licytacji, który można pobrać Biurze Obsługi Klienta w holu na parterze budynku administracyjnego MPK S.A. w Krakowie, 30-347 Kraków, ul. J. Brożka 3, lub na stronie internetowej firmy. 10. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 12-254-15-80, 12-254-15-82 11. Informacje dot. licytacji oraz obowiązujących warunków zamieszczone są na stronie internetowej MPK S.A. w Krakowie pod adresem http://mpk.krakow.pl/