OGŁOSZENIA O SPRZEDAŻY

03.12.2020 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie oferuje do sprzedaży używany wózek akumulatorowy WNA-1320 Platforma

Data zakończenia: -
Status: zakończony
Znak sprawy: DR.236.15.2020

 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie oferuje do sprzedaży w formie przetargu używany wózek akumulatorowy WNA-1320 Platforma nr. Fabr. 16735 zakupiony przez MPK S.A. 29.10.1982 r. 

 
 
 
Cena minimalna : 2240,00 zł brutto
 
 
Wybór oferenta nastąpi na podstawie najkorzystniejszej (najwyższej) zaoferowanej ceny. 
 
Pytania w sprawie przedmiotu sprzedaży proszę kierować na e-mail bnowak@mpk.krakow.pl, telefonicznie 12 254 19 78, 608 428 627 lub jpoprawa@mpk,krakow.pl, telefonicznie 12 254 19 56, 664 488 376.
Możliwość  oględzin urządzeń możliwy jest w Stacji Obsługi i Remontów MPK S.A. Kraków. ul. Brożka 7, w godz. 7:00 – 13:00  (po wcześniejszym uzgodnieniu).
 
Uzupełnioną ofertę (załącznik nr 1) wraz z podpisanym oświadczeniem o zapoznianiu się z przedmiotem sprzedaży (załącznik nr 2) oraz oświadczeniem o zaakceptowaniu regulaminu przetargu (załącznik nr 3) należy dostarczyć drogą pocztową do Biura Obsługi Klienta MPK S.A. w Krakowie ul. Jana Brożka 3, 30-347 Kraków. 
Termin składania ofert: 30.12.2020 r. do godz. 8.30 (liczy się data wpłynięcia przesyłki do MPK S.A. w KRakowie, nie data ze stępla), oferty złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane; 
Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie opisanej dokładną nazwą i adresem podmiotu składającego ofertę oraz znakiem sprawy wraz z dopiskiem „nie otwierać do dnia 30.12.2020 r. przed godz. 09:00.
Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.12.2020 r. o godz. 09:00.
 
Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przetargu, unieważnienia lub uznania, że postępowanie nie dało rezultatów. W każdym z przypadków może to ogłosić bez konieczności podawania przyczyny.