Ważne: Strona www.mpk.krakow.pl wykorzystuje pliki cookies.
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych, statystycznych, świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia. - Poznaj szczegóły.

Sprawdź ważność nośnika KKM

Sprawdź ważność biletu

Rodzaj karty
Data* (RRRR-MM-DD)
Nr klienta/albumu
Nr karty KKM / KK
* Pokazywane są wszystkie bilety ważne w danym dniu i wszystkie późniejsze
Jakie dane wpisać aby sprawdzić ważność?

Sonda

Co było najważniejszym wydarzeniem w 2019 roku:

drukuj zwiększ czcionkę czcionka standardowa zmniejsz czcionkę

ZAMÓWIENIA

25.03.2008 Dostawy części zamiennych odbieraka prądu OTK- 01 oraz porcelany do izolatora IWD-01

Data zakończenia: -
Status: Zakończone
Znak sprawy:

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A., 31-060 Kraków, ul. Św. Wawrzyńca 13.

Adres do korespondencji: 30-347 Kraków, ul. J. Brożka 3, tel. 012 254 -19-44, faks: 012 254-12-41

Tryb zamówienia: przetarg sektorowy, prowadzony na podstawie „Regulaminu udzielania zamówień sektorowych przez MPK S.A. w Krakowie”.

Określenie sposobu uzyskania „Specyfikacji istotnych warunków zamówienia”:

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można nabyć w Biurze Obsługi Klienta MPK S.A. w Krakowie, ul. J. Brożka 3 (parter), po uiszczeniu opłaty 10,00 zł w pok. 18 (kasie głównej, poniedziałek - piątek od godz. 7.00 do 13.30) lub za zaliczeniem pocztowym. Zamawiający przekazuje Wykonawcy SIWZ przesyłką priorytetową zgodnie z taryfą pocztową, nie później niż w terminie do 5 dni od daty otrzymania wniosku o jej przekazanie.

Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy części zamiennych odbieraka prądu OTK-01 oraz porcelany do izolatora IWD-01, do wagonów tramwajowych eksploatowanych w MPK S.A. w Krakowie, w zakresie określonym poniżej:

Zadanie nr 1- części odbieraka prądu OTK

LP

Nazwa pozycji

Nr rysunku

J/M

Orientacyjna ilość

Nr pozycji IFS w MPK S.A

1

MECHANIZM WYRÓWNAWCZY OTK

OTK 1 321026-1-00

szt.

20

TZ00611001ZZ

2

AMORTYZATOR OTK – ŁOŻYSKOWANY

13N 321001-1-00

szt.

100

TZ00611002ZZ

3

PAŁĄK PANTOGRAFU OTK

13N 321002-1-00

szt.

20

TZ00611009ZZ

4

RAMIĘ GÓRNE – PRAWE OTK

13N 321009-1-00

szt.

5

TZ00611011ZZ

5

KOŃCÓWKA ŚLIZGU

13N 321025-1-03

szt.

400

TZ00611012ZZ

6

BLACHA ŚLIZGU

13N 321025-2-01

szt.

600

TZ00611013ZZ

7

ROZPÓRKA

13N 321014-1-00

szt.

5

TZ00611015ZZ

8

RAMIĘ DOLNE OTK

13N 321006-2-00

szt.

5

TZ00611018ZZ

9

PIASTA MECHANIZMU WYRÓWNAWXZEGO OTK

OTK 1 321030 -2-00

szt.

5

TZ00611000ZZ

10

RAMIĘ DŁUGIE OTK

OTK 1 321027-1-00

szt.

30

TZ00611027ZZ

11

RAMIĘ KRÓTKIE OTK

OTK 1 321028-1-00

szt.

30

TZ00611028ZZ

12

WAHACZ OTK- PAŁAK+ AMORTYZATOR

13N321001-1-00

szt.

5

TZ00611034ZZ

Zadanie nr 2 – Porcelana do izolatora IWD -01

LP

Nazwa pozycji

Nr rysunku

J/M

Orientacyjna ilość

Nr pozycji IFS w MPK S.A

1

PORCELANA IWD UO – 16/NF - 214700

NF-2147000

szt.

200

TZ00611005ZZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w SIWZ.

Dopuszcza się składanie ofert częściowych na zadanie 1i / lub zadanie 2.

Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Termin wykonania zamówienia:

1.       Wymagany termin wykonania zamówienia: sukcesywnie, w miarę potrzeb, przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy, w oparciu o indywidualnie składane zlecenia określające ilości i asortyment wyrobów.

2.       Wykonanie poszczególnych zleceń (dostaw): do 14 dni  od daty złożenia zlecenia (telefonicznie  – faksem ).

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1.       O udzielenia zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniaja warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamowienia

2.       Ocena spełnienia przez Wykonawców warunków, o których mowa w punkcie 1 nastąpi na podstawie przedłożonych w ofercie oświadczeń i dokumentów, których wykaz został określony w punkcie IV niniejszej „Specyfikacji istotnych warunków zamówienia” (SIWZ).

3.      Informacja na temat wadium: wykonawca przystępujący do przetargu, przed upływem terminu składania ofert, jest obowiązany wnieść wadium w wysokości:

dla Zadania 1

1.000 zł(słownie: jeden tysiąc złotych)

dla Zadania 2

300 zł(słownie: trzysta złotych)

Dla ofert obejmujących całe zamówienie (zadania: 1, 2, wadium stanowi sumę wyżej wymienionych kwot, tj. 1300,00 zł (słownie: tysiąc trzysta   złotych).

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Cena oferty brutto  -  100%  oddzielnie dla każdego zadania.

Miejsce i termin składania ofert: oferty należy składać w budynku administracyjnym MPK S.A. w Krakowie przy ul. Jana Brożka 3, w Biurze Obsługi Klienta (parter) lub przesłać na adres korespondencyjny Przedsiębiorstwa, w terminie do dnia: 02 kwietnia 2008r. do godz. 10:00 (liczy się data wpływu oferty do MPK S.A.).

Termin otwarcia ofert 02 kwietnia 2008 godz. 11:00.

Termin związania ofertą: 60 dni.

Wszelkie prawa zastrzeżone MPK Kraków 2013
realizacja Ideo powered by: Edito CMS