Ważne: Strona www.mpk.krakow.pl wykorzystuje pliki cookies.
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych, statystycznych, świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia. - Poznaj szczegóły.

Sprawdź ważność nośnika KKM

Sprawdź ważność biletu

Rodzaj karty
Data* (RRRR-MM-DD)
Nr klienta/albumu
Nr karty KKM / KK
* Pokazywane są wszystkie bilety ważne w danym dniu i wszystkie późniejsze
Jakie dane wpisać aby sprawdzić ważność?

Sonda

Co było najważniejszym wydarzeniem w 2019 roku:

drukuj zwiększ czcionkę czcionka standardowa zmniejsz czcionkę

ZAMÓWIENIA - tryb LICYTACJA

12.10.2018 Licytacja autobusów wycofanych z eksploatacji

Data zakończenia:26.10.2018 09:10:00
Status: zakończona
Znak sprawy: 132/2018

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie ogłasza Licytację dotyczącą sprzedaży: Autobusów wycofanych z eksploatacji I. Cena wywoławcza za przedmioty sprzedaży wynosi: 1. Autobusy Scania N113 CLL Cena wywoławcza: 12000 zł brutto Wadium: 1200 zł brutto Postąpienie 500 zł brutto 2. Autobusy Scania CN94 UB Cena wywoławcza: 12000 zł brutto Wadium: 1200 zł brutto Postąpienie 500 zł brutto 3. Autobusy Jelcz 121M/4 CNG Cena wywoławcza: 15000 zł brutto Wadium: 1500 zł brutto Postąpienie 500 zł brutto 4. Autobusy Jelcz 121 MB Cena wywoławcza: 15000 zł brutto Wadium: 1500 zł brutto Postąpienie 500 zł brutto 5. Autobusy Jelcz M 181 MB/3 Cena wywoławcza: 25000 zł brutto Wadium: 2500 zł brutto Postąpienie 500 zł brutto 6. Autobusy Jelcz M 083 C oraz Jelcz 081MB/3 Cena wywoławcza: 20000 zł brutto Wadium: 2000 zł brutto Postąpienie 500 zł brutto 7. Autobusy Solaris Urbino 12 Cena wywoławcza: 20000 zł brutto Wadium: 2000 zł brutto Postąpienie 500 zł brutto 8. Autobusy Solaris Urbino 18 Cena wywoławcza: 25000 zł brutto Wadium: 2500 zł brutto Postąpienie 500 zł brutto 9. Licytacja odbędzie się w dniu 26.10.2018 r. o godz. 9.00 w Sali konferencyjnej budynku administracyjnego Stacji Obsługi Autobusów Wola Duchacka ul. Walerego Sławka 10. 10. Warunkiem uczestnictwa w licytacji jest wpłacenie wadium w podanej wysokości w zależności od licytowanego autobusu na konto MPK S.A. w BZ-WBK S.A. Oddział w Krakowie nr 30 1090 2053 0000 0001 3089 5742 lub w Kasie Głównej MPK S.A. w Krakowie przy ul. J. Brożka 3 (kasa czynna jest w czwartki w godz. od 8.00 do 14.00) w terminie do dnia 25.10.2018 do godz. 12.00 oraz złożenie w tym terminie w Biurze Obsługi Klienta na parterze w budynku przy ul. J. Brożka 3 następujących dokumentów: 1) zgłoszenia do licytacji, 2) zobowiązania do zawarcia umowy (zawartego w druku Zgłoszenia do udziału w licytacji pkt. 2) 3) Jeśli oferentem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – odpis aktualnego dokumentu potwierdzającego prowadzenie działalności gospodarczej z CEIDG lub KRS z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego. Odpis dokumentu potwierdzającego stan aktualności, nie wcześniejszy niż 6 miesięcy przed datą licytacji, 4) dowodu wpłaty wadium w kasie Głównej MPK S.A. w Krakowie przy ul. J. Brożka 3 lub dowodu potwierdzającego przelanie kwoty na konto bankowe. 11. Jeśli oferentem jest osoba prawna, jej reprezentant zobowiązany jest do przedłożenia poświadczonej kopii odpisu z właściwego rejestru, pełnomocnictwa do uczestnictwa w licytacji (jeżeli prawo reprezentacji nie wynika z odpisu z rejestru) 12. Jeżeli Oferent ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego, potwierdzające odpowiednio, że: 1) w przypadku osoby prawnej lub osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą odpis z właściwego rejestru, 2) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 3) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczone lub rozłożone na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 13. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Oferent ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Oferent na siedzibę lub miejsce zamieszkania. 14. Przedmioty licytacji można oglądać w dniach od 15.10.2018 r do 24.10.2018 r. w godz. 7-13 wg nw lokalizacji: Autobusy z tabeli nr 1 w Stacji Obsługi Autobusów Bieńczyce, ul. Kornela Makuszyńskiego 34, Osoba kontaktowa- Żmuda Władysław tel: 122541703 lub 608 428 626 Autobusy z tabeli nr 2 w Stacji Obsługi Autobusów Wola Duchacka, ul. Walerego Sławka 10, Osoba kontaktowa- Bujak Adam tel: 122541505 lub 660 509 646 Autobusy z tabeli nr 3 w Stacji Obsługi Płaszów, ul. Biskupińska 2 Osoba kontaktowa - Stępak Marek tel: 122541803 lub 734 431 110 Szczegółowe informacje o autobusach można uzyskać pod wskazanymi telefonami. 15. MPK S.A. w Krakowie zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonej licytacji lub wprowadzenia zmian w warunkach licytacji, w razie wystąpienia uzasadnionych powodów. 16. Warunki licytacji określone zostały w Regulaminie Licytacji, który można pobrać Biurze Obsługi Klienta w holu na parterze budynku administracyjnego MPK S.A. w Krakowie, 30-347 Kraków, ul. J. Brożka 3, lub na stronie internetowej MPK S.A. w Krakowie. 17. Informacje dot. licytacji oraz obowiązujących warunków zamieszczone są na stronie internetowej MPK S.A. w Krakowie pod adresem http://mpk.krakow.pl/
Wszelkie prawa zastrzeżone MPK Kraków 2013
realizacja Ideo powered by: Edito CMS