Ważne: Strona www.mpk.krakow.pl wykorzystuje pliki cookies.
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych, statystycznych, świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia. - Poznaj szczegóły.

Sprawdź ważność nośnika KKM

Sprawdź ważność biletu

Rodzaj karty
Data* (RRRR-MM-DD)
Nr klienta/albumu
Nr karty KKM / KK
* Pokazywane są wszystkie bilety ważne w danym dniu i wszystkie późniejsze
Jakie dane wpisać aby sprawdzić ważność?

Sonda

Co było najważniejszym wydarzeniem w 2019 roku:

drukuj zwiększ czcionkę czcionka standardowa zmniejsz czcionkę

OGŁOSZENIA O SPRZEDAŻY

17.10.2019 Licytacja autobusu Solaris U18

Data zakończenia:05.11.2019 11:11:00
Status: zakończony
Znak sprawy: PN.551.15.2019

L.dz. PN.551.15.2019

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie ogłasza

Licytację

dotyczącą sprzedaży:

Autobusu Solaris Urbino 18

 

Lp

Marka - Typ

Nr boczny

Nr rejestr

Rok prod

 VIN 

Typ silnika

Typ skrzyni biegów

Przebieg

1

Solaris U18

BR723

KR654AM

2006

SUU3412116BPN1574

DAF PE 228C

VOITH D 864.3

803 211

 

 

Cena wywoławcza autobusu Solaris U18 - 24 000 zł brutto

Wadium                                                         -    2 400 zł brutto

Postąpienie                                                  -      500 zł brutto

 

Licytacja odbędzie się w dniu 05.11.2019 r. o godz. 11.00 w Sali konferencyjnej nr 3 w budynku administracyjnym ul. Jana Brożka 3 w Krakowie.

Warunkiem uczestnictwa w licytacji jest  wpłacenie wadium w wysokości 2400 zł,  na konto  MPK S.A. w Santander Bank Polska S.A.  Oddział w Krakowie nr 30 1090 2053 0000 0001 3089 5742

W terminie do dnia 5.11.2019 do godz. 10.00, należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta na parterze w budynku przy ul. J. Brożka 3 następujące dokumenty:

1)     zgłoszenie do udziału w licytacji z podaniem typu autobusu, nr bocznego oraz  nr rejestracyjnego,

2)     zobowiązanie do zawarcia umowy (zawartego w druku Zgłoszenia do udziału w licytacji pkt. 2)

3)   dowód wpłaty wadium potwierdzający przelanie kwoty na konto bankowe MPK S.A..

4)     Jeśli oferentem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – odpis aktualnego dokumentu potwierdzającego prowadzenie działalności gospodarczej z CEIDG lub KRS z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego. Odpis dokumentu potwierdzającego stan aktualności, nie wcześniejszy niż 6 miesięcy przed datą licytacji, 

Jeśli oferentem jest osoba prawna, jej reprezentant zobowiązany jest do przedłożenia poświadczonej kopii odpisu z właściwego rejestru, pełnomocnictwa do uczestnictwa w licytacji (jeżeli prawo reprezentacji nie wynika z odpisu z rejestru)

Jeżeli Oferent ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego, potwierdzające odpowiednio, że:

1)     w przypadku osoby prawnej lub osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą odpis z właściwego rejestru,

2)     nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

3)     nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczone lub rozłożone na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Oferent ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Oferent na siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Przed rozpoczęciem licytacji uczestnik ma obowiązek wylegitymować się dowodem osobistym

Osoba do kontaktu w sprawach licytacji:

 Adam Ślęczek tel.: 12 254 15 82 lub 606 820 079 w godz. 7-14

Osoba do kontaktu w sprawach stanu technicznego, oględzin i wydawania pojazdu:

Warsiewicz Tomasz tel.: 12 254 17 03 lub 606 915 105

Autobus można oglądać w Stacji Obsługi Autobusów Wola Duchacka, ul Walerego Sławka 10, w dniach od 21.10.2019 r do 31.10.2019 r. w godz. 7-12 po uprzednim kontakcie telefonicznym.

MPK S.A. w Krakowie zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonej licytacji lub wprowadzenia zmian w warunkach licytacji, w razie wystąpienia uzasadnionych powodów.

Warunki licytacji określone zostały w Regulaminie Licytacji, który można pobrać w Biurze Obsługi Klienta w holu na parterze budynku administracyjnego MPK S.A. w Krakowie, 30-347  Kraków, ul. J. Brożka 3, lub na stronie internetowej MPK S.A. w Krakowie.

Informacje dot. licytacji oraz obowiązujących warunków zamieszczone są na stronie internetowej MPK S.A. w Krakowie pod adresem http://mpk.krakow.pl/ w zakładce Przetargi/Ogłoszenia o sprzedaży.

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone MPK Kraków 2013
realizacja Ideo powered by: Edito CMS