Ważne: Strona www.mpk.krakow.pl wykorzystuje pliki cookies.
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych, statystycznych, świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia. - Poznaj szczegóły.

Sprawdź ważność nośnika KKM

Sprawdź ważność biletu

Rodzaj karty
Data* (RRRR-MM-DD)
Nr klienta/albumu
Nr karty KKM / KK
* Pokazywane są wszystkie bilety ważne w danym dniu i wszystkie późniejsze
Jakie dane wpisać aby sprawdzić ważność?

Sonda

Co było najważniejszym wydarzeniem w 2019 roku:

drukuj zwiększ czcionkę czcionka standardowa zmniejsz czcionkę

OGŁOSZENIA O SPRZEDAŻY

30.07.2019 Licytacja samochodu Fiat Punto

Data zakończenia:12.08.2019 12:08:00
Status: zakończony
Znak sprawy: L.dz. PN.551.14.2019

                                          


            

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie ogłasza

Licytację

dotyczącą sprzedaży samochodu osobowego Fiat Punto:

 

Lp

Marka

Typ

Nr rejestr.

Rok
 prod.

VIN

Przebieg km

Cena wywoławcza

Wadium

Postąpienie

1

Fiat

Punto

KR 1F606

2015

ZFA1990000P145616

 93890

17 000

1700

200

 

 

1.     Licytacja odbędzie się w dniu 12.08.2019 r. o godz. 12.00  w budynku administracyjnym MPK S.A. przy ul. Jana. Brożka 3 w Krakowie sala nr CK 3 (parter)

2.      Warunkiem uczestnictwa w licytacji jest  wpłacenie wadium w podanej wysokości, na konto  MPK S.A. w Santander Bank Polska S.A.  Oddział w Krakowie nr 30 1090 2053 0000 0001 3089 5742, w terminie do dnia 12.08.2019 r do godz. 11.00, oraz złożenie w tym terminie w Biurze Obsługi Klienta na parterze w budynku przy ul. J. Brożka 3, następujących dokumentów:

1)     zgłoszenia do licytacji z podaniem marki i nr rejestracyjnego pojazdu,

2)     zobowiązania do zawarcia umowy (zawartego w druku Zgłoszenia do udziału w licytacji pkt. 2)

3)     Jeśli oferentem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – odpis aktualnego dokumentu potwierdzającego prowadzenie działalności gospodarczej z CEIDG lub KRS z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego. Odpis dokumentu potwierdzającego stan aktualności, nie wcześniejszy niż 6 miesięcy przed datą licytacji,

4)     dowodu wpłaty wadium (dowodu potwierdzającego przelanie kwoty na konto bankowe MPK S.A. oddzielnie na każdy licytowany samochód).

3.      Jeśli oferentem jest osoba prawna, jej reprezentant zobowiązany jest do przedłożenia poświadczonej kopii odpisu z właściwego rejestru, pełnomocnictwa do uczestnictwa w licytacji (jeżeli prawo reprezentacji nie wynika z odpisu z rejestru)

4.      Jeżeli Oferent ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego, potwierdzające odpowiednio, że:

1)     w przypadku osoby prawnej lub osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą odpis z właściwego rejestru,

2)     nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

3)     nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczone lub rozłożone na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

5.      Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Oferent ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Oferent na siedzibę lub miejsce zamieszkania.

6.      Przed rozpoczęciem licytacji uczestnik ma obowiązek wylegitymować się dowodem osobistym

7.      Osoba do kontaktu w sprawach licytacji, stanu technicznego i oględzin pojazdów:

Marcin Wójcik tel.: 122541580 lub 668 691 771 w godz. 7-13

 

Samochód można oglądać w Stacji Obsługi Autobusów Wola Duchacka, ul. Walerego Sławka 10 w Krakowie/Dział Obsługi Technicznej, w dniach od 05.08.2019 do 09.08.2019 r. w godz. 7-13 po uprzednim kontakcie telefonicznym.

8.      MPK S.A. w Krakowie zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonej licytacji lub wprowadzenia zmian w warunkach licytacji, w razie wystąpienia uzasadnionych powodów.

9.      Warunki licytacji określone zostały w Regulaminie Licytacji, który  można pobrać w Biurze Obsługi Klienta w holu na parterze budynku administracyjnego MPK S.A. w Krakowie, 30-347  Kraków,    ul. J. Brożka 3, lub na stronie internetowej MPK S.A. w Krakowie.

10.   Informacje dot. licytacji oraz obowiązujących warunków zamieszczone są na stronie internetowej MPK S.A. w Krakowie pod adresem http://mpk.krakow.pl/

 

Wszelkie prawa zastrzeżone MPK Kraków 2013
realizacja Ideo powered by: Edito CMS